Toepasselijkheid

Deze website gebruiksvoorwaarden (hierna: de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van de websites van Vermeer Workwear. en haar groepsvennootschappen (hierna gezamenlijk: “Vermeer Workwear” en de websites tezamen de “Website”) alsmede op de op of via deze website aan een bezoeker (hierna: de “Bezoeker”) ter beschikking gestelde informatie in welke vorm dan ook (hierna: de “Informatie”). Het bezoeken van de Website houdt automatisch in dat de Bezoeker instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden kunnen door Vermeer Workwear altijd en zonder aankondiging worden gewijzigd. Zulke gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat ze staan weergegeven op de Website.

Inhoud

Vermeer Workwear garandeert niet dat de Website foutloos of ononderbroken functioneert. Het is mogelijk dat de Informatie geheel of gedeeltelijk onvolledig en/of onjuist en/of verouderd is. Vermeer Workwear is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van externe internetpagina’s die niet door Vermeer Workwear worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de Website. Vermeer Workwear’s cookie en privacy policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van de Bezoeker op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Gebruik

De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies, ontwerp, (constructie)berekening, calculatie, garantie of anderszins ten behoeve van de Bezoeker. Vermeer Workwear geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van de Informatie (waaronder over de Vermeer Workwear -producten) en dat de Informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze door de Bezoeker wordt geraadpleegd of anderszins. Bezoekers, klanten en derden dienen zich te allen tijde door een professionele adviseur te laten informeren over (de geschiktheid van) Vermeer Workwear -producten voor alle gewenste toepassingen en over toepasselijke wet- en regelgeving. Afbeeldingen en kleuren in Vermeer Workwear’s communicatiemiddelen (waaronder, maar niet beperkt tot drukwerk en monsters) kunnen afwijken van de te leveren producten. Monsters zijn niet bedoeld voor het uitvoeren van producttesten en zijn niet representatief voor kenmerken van producten. Producten worden geproduceerd binnen de opgegeven (kleur)toleranties (indien van toepassing) en productiepartijen kunnen onderling afwijken, zelfs indien dezelfde kleur wordt toegepast. Scherminstellingen kunnen afwijkende of beperkte weergaven tot gevolg hebben. Vermeer Workwear behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de (specificaties van) haar producten te wijzigen. De Bezoeker mag de Website en de Informatie (zoals documenten, foto’s, tekeningen, afbeeldingen en andere inhoud) raadplegen en daarvan kopieën maken uitsluitend voor eigen gebruik. Al het gebruik van de Informatie is uitsluitend toegestaan in relatie tot de koop van producten door de Bezoeker. De Informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast of veranderd. Afbeeldingen op de Website mogen niet worden gebruikt zonder de bijbehorende tekst. Voorts mag de Informatie op geen enkele wijze worden gebruikt in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van Vermeer Workwear en/of haar licentiegevers of in strijd met de Voorwaarden.  Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de Bezoeker dat de Bezoeker steeds de meest recente Informatie van de Website (of van de website van de relevante toeleverancier/producent) gebruikt. Indien de Bezoeker de Informatie wenst te gebruiken, dient de Bezoeker zelf regelmatig te controleren of de gebruikte Informatie nog overeenstemt met de nieuwste Informatie op de Website (of op de website van de relevante toeleverancier/producent). Enig ander gebruik door de Bezoeker van de Website en/of van de Informatie, daaronder mede begrepen distributie, reproductie (in eigen schriftelijke en elektronische (promotie)middelen), wijziging, openbaarmaking, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of verzending daarvan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vermeer Workwear (en waar en indien van toepassing, haar licentiegevers), is uitdrukkelijk verboden. Het gebruik van de Website geschiedt geheel voor het eigen risico van de Bezoeker. De Bezoeker is verantwoordelijk voor al hetgeen de Bezoeker vanuit of naar de Website verzendt. Vermeer Workwear is gerechtigd, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de Website en/of de Informatie en diensten die op de Websites worden aangeboden, op ieder moment te wijzigen, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Vermeer Workwear is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering van de Informatie.

Aansprakelijkheid

Vermeer Workwear is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de Website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Vermeer Workwear Vermeer Workwear is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze Website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Intellectuele eigendom

Alle merken, handelsnamen, werken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten en overige rechten met betrekking tot de inhoud van de Website (daaronder mede begrepen logo’s, handelsmerken, dienstmerken, software, databanken, audio, video, teksten en foto’s) behoren toe aan Vermeer Workwear en/of haar licentiegevers..

Algemene voorwaarden

Op alle mondelinge en schriftelijke uitingen, aanbiedingen, offertes, verkopen, (af)leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee samenhangende werkzaamheden van Vermeer Workwear zijn van toepassing de Algemene verkoopvoorwaarden van Vermeer Workwear., respectievelijk, Vermeer Workwear., zoals gedeponeerd bij de rechtbank Rotterdam (NL), welke zijn opgenomen op en kunnen worden gedownload van de website.. De tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden wordt op verzoek kosteloos toegezonden. Alle andere algemene voorwaarden dan de hierboven genoemde worden uitdrukkelijk verworpen en zijn niet van toepassing, ongeacht of daarnaar wordt verwezen op offerteaanvragen, offertebevestigingen, briefpapier en/of overige documenten van de wederpartij.

Cookie en privacy policy

Vermeer Workwear kan informatie over het gebruik van de Website verzamelen en analyseren met behulp van een cookie (een cookie is een klein tekstbestand dat onze webserver op de harde schijf van de Bezoeker plaatst en derhalve computer- en niet persoonsgebonden is). De Bezoeker kan het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van zijn browser te veranderen. In het geval dat de Bezoeker een cookie niet toestaat kan de Bezoeker mogelijk geen gebruik maken van alle mogelijkheden van de Website. De opslag en doorgifte van de gegevens van de Bezoeker via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.  Vermeer Workwear respecteert de privacy van alle bezoekers van de Website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de Bezoeker aan Vermeer Workwear verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  Indien de Bezoeker gebruik maakt van (de bestelmogelijkheden op) de Website van Vermeer Workwear, worden door Vermeer Workwear bepaalde gegevens digitaal opgeslagen en verwerkt, waaronder het zoek-, kijk- en bestelgedrag van de Bezoeker. Vermeer Workwear kan voorts de persoonlijke gegevens van de Bezoeker voor de volgende doeleinden gebruiken: (1) de producten, diensten en informatieverschaffing aan de Bezoeker verbeteren, (2) de verkopen van producten overzichtelijk administreren, (3) de Bezoeker op de hoogte stellen van producten of diensten die Bezoeker kan interesseren  (indien de Bezoeker Vermeer Workwear dat heeft toegestaan), (4) eventuele geschillen beslechten.  Indien de Bezoeker hier geen prijs op stelt en/of zijn persoonlijke gegevens wenst te wijzigen, dan kan de Bezoeker een e-mail sturen naar sales@vermeer-workwear.nl met als onderwerp “Persoonlijke gegevens verwijderen”.

Vrijwaring

De Bezoeker vrijwaart hierbij Vermeer Workwear, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, licentiegevers en handelspartners ter zake van alle schade en kosten, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants en voor andere externe adviseurs, die Vermeer Workwear en de hier genoemde partijen lijden of maken ter zake van aanspraken van derden dat het gebruik van de Website van de Bezoeker in strijd is met enige wettelijke regeling of inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms) rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid

Zijn of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Vermeer Workwear en de Bezoeker aan het overblijvende gedeelte gebonden. Vermeer Workwear zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Enige vordering of geschil gerelateerd aan het gebruik van de Website en/of de inhoud van deze Voorwaarden, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.